Privacy- en cookieverklaring
Anno MMX / Pararius Office

Anno MMX, tevens handelend onder de naam Pararius Office, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens en respecteert de privacy. Anno MMX houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opslag en doorgifte van persoonsgegevens worden passend beveiligd en de verwerking en opslag ervan gaan gepaard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Soort persoonsgegevens

Anno MMX verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Volledige naam
  • Kantoornaam
  • Kantooradres
  • IP-adres 
  • Bankgegevens
  • KVK-nummer
  • Brancheorganisatie
  • Telefoonnummers
  • Emailadressen

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website en/of software van Anno MMX worden persoonsgegevens achtergelaten. Anno MMX bewaart en gebruikt de gegevens die rechtstreeks worden verstrekt door het invullen van online formulieren alsmede de gegevens die via de website, software en dienstverlening van Anno MMX worden verzameld door middel van functionele en/of analytische cookies. Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, het uitvoeren van overeenkomsten alsmede om productupdates via nieuwsbrieven, de promotie en de verkoop van de dienstverlening van Anno MMX te bevorderen.

Klanten (vastgoedprofessionals) van Anno MMX leggen persoonsgegevens vast in de software van Anno MMX en zijn verantwoordelijk voor wat er met deze gegevens gebeurt. Anno MMX is verwerker van deze gegevens en heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten met haar klanten (vastgoedprofessionals).

Verstrekking aan derden

Anno MMX kan persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de hierboven beschreven doeleinden of indien de klant daar toestemming voor geeft. Anno MMX kan persoonsgegevens aan derden verstrekken indien een klant (vastgoedprofessional) middels de software van Anno MMX tevens gebruikmaakt van de dienstverlening van derden. Anno MMX verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden waarmee Anno MMX geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Anno MMX verstrekt gegevens niet aan andere dan voornoemde partijen tenzij zij daartoe op grond van de wet, uitspraak van de rechter of toezichthoudende instantie verplicht wordt, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.

Inzage persoonsgegevens

Een gebruiker kan op elk moment inzage vragen in de door Anno MMX verzamelde persoonsgegevens teneinde deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Anno MMX zal in beginsel binnen vier weken op een dergelijk verzoek reageren. In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen de betreffende persoonsgegevens zo snel mogelijk worden verwijderd tenzij Anno MMX een dringende reden heeft om niet aan dit verzoek te voldoen. In een dergelijke situatie zal aan de gebruiker worden uitgelegd waarom Anno MMX niet aan dit verzoek kan voldoen en, indien mogelijk, wat er van de gebruiker wordt verlangd om alsnog aan dit verzoek te kunnen voldoen. Verzoeken kunnen worden ingediend via info@parariusoffice.nl

Gebruik van cookies

Wijzigingen aan de privacy policy

Anno MMX behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. Wijzigingen of aanvullingen op de privacy policy worden op www.parariusoffice.nl/privacy-beleid gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Het is raadzaam de privacy policy met regelmaat te controleren.

Vragen

Vragen naar aanleiding van deze privacy policy kunnen te allen tijde worden gericht aan:

Anno MMX B.V.

Blaak 555

3011 GB Rotterdam

info@parariusoffice.nl